Statut Stowarzyszenia
Grupa Animacji Społecznej  „ REZERWAT ”
 

Rozdział I
 Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Stowarzyszenie nosi nazwę: Grupa Animacji Społecznej „REZERWAT” i  zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu i  posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań

§ 4

1.       Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i województwa wielkopolskiego.

2.       Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie współdziała z innymi podmiotami o podobnym profilu w Polsce i za granicą, oraz może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń.

 

Rozdział  II

Cele i formy działania

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie szeroko rozumianej pedagogiki ulicy w mieście Poznaniu z korzyścią dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych samym sobie w sposób sprzyjający poprawie ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu propagowania idei „pracy ulicznej”, pedagogiki środowiskowej oraz rozpowszechnienia środowiskowych form pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi marginalizacją. Wypracowanie i promowanie alternatywnego modelu pracy z dziećmi ulicy w środowisku wobec istniejącego systemu opieki instytucjonalnej.
  Celem pracy Grupy Animacji Społecznej „Rezerwat” jest poprawa sytuacji życiowej „dzieci na ulicy”.
 2. Cele stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:
  • prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi  oraz ich rodzinami w środowisku (streetworking), sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej;
  • tworzenie i realizację dziecięcych projektów sprzyjających kreowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich;
  • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,  resocjalizacji, w dziedzinie kultury, sztuki, sportu i rekreacji oraz edukacji.
  • współdziałanie z instytucjami administracji państwowej, sektorem prywatnym oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.
  • organizowanie i udział w szkoleniach i kampaniach społecznych, seminariach i warsztatach z zakresu pedagogiki ulicznej.
  • organizowanie akcji, happeningów, aukcji i zbiórek publicznych mających na celu realizację celów statutowych prowadzenie działalności wydawniczej
  • obsługę administracyjną, księgową i logistyczną działalności stowarzyszenia
 3. Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje i podmioty w granicach prawem dopuszczonych oraz zawiązywać i przystępować do krajowych i międzynarodowych federacji i związków organizacji realizujących pracę metodą pedagogiki ulicy
 4. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie zarządu mogą być pracownikami Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9

Stowarzyszenie posiada członków:

a)      zwyczajnych
b)      wspierających
c)      honorowych

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, dla której cele statutowe Stowarzyszenia są bliskie, która:
  • złoży deklarację członkowską na piśmie zawierającą rekomendację dwóch członków stowarzyszenia
 2. Ostateczną decyzję o przyjęciu nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Zarząd może podjąć decyzję o nieprzyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia bez podawania przyczyny.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca finansowo, rzeczowo lub merytorycznie działalność Stowarzyszenia
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub przynajmniej 6 członków Stowarzyszenia

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
  • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów
  • uczestniczenia w walnych zebraniach członków
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
  • regularnego opłacania składek

§ 14

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich

§ 15

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • Dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu
  • Wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
   • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku
  • udowodnienia członkowi działań na szkodę Stowarzyszenia
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
  • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o głosowaniu jawnym. Warunkiem wyboru jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów. W razie nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez kandydata przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym wybór członków władz następuje zwykłą większością głosów.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej

Walne Zgromadzenie Członków

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 • Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

§ 20

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne

§ 21

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 2. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie (po upływie 15 minut od planowanej godziny rozpoczęcia), a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
 • Uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia w tym celów statutowych
 • Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium
 • Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
 • Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku

Zarząd

§ 24

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa i członków zarządu. Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do wydawania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie

§ 25

Do kompetencji Zarządu należą:

 • Realizacja celów Stowarzyszenia
 • Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
 • Sporządzanie planów pracy i budżetu
 • Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 • Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 • Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
 • Przyjmowanie i skreślanie członków
 • Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
  • Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
  • Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
 3. Walne Zgromadzenie wybiera trzyosobową Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest stała kontrola finansowej strony działalności Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna ma prawo przeglądania wszystkich dokumentów Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna ze swojej działalności sporządza sprawozdanie, które przedkłada zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 27

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  • składki członkowskie
  • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu
  • dotacje, subwencje, udziały, lokaty
  • inne prawnie dopuszczalne
 2. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 29

Zabrania się:

 • Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 • Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 • Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu
 • Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *